Polityka prywatności – EVIO POLSKA

Polityka prywatności


Polityka prywatności serwisu internetowego EVIO dostępnego pod adresem www.evio.pl (dalej jako „Serwis”)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności oraz sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także innych informacji dotyczących Użytkowników, Serwis wprowadza politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) o następującej treści:

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu świadczenia Usług przez Administratora jest EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, Al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000171054, REGON: 634497403, NIP: 7781410391, kapitał zakładowy 37 275 000,00 zł (dalej: „Administrator” lub „EVIO”).
2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Niniejsza Polityka Prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Użytkowników bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Na potrzeby Polityki Prywatności „dane osobowe” - są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osobie fizycznej w szczególności na podstawie danych takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres e-mail, firma lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
4. Na potrzeby Polityki Prywatności „Usługa” – są to usługi w rozumieniu Regulaminu Serwisu, a także działania Administratora podjęte na skutek przesłania zapytania przez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „Kontakt”, w szczególności przesłanie wiadomości zwrotnej do Użytkownika drogą elektroniczną, bądź też skontaktowanie się z Użytkownikiem drogą telefoniczną.

§ 2 Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. Zabezpieczenia

1. W związku ze świadczeniem Usług Serwisu, Administrator może zbierać następujące dane osobowe:
a) Dane osobowe Użytkownika przekazane w związku przesłaniem za pomocą Serwisu formularza z zapytaniem związanym w szczególności dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych, oferty handlowej, współpracy z EVIO, wsparcia technicznego, obejmujące: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu;
b) Dane osobowe Użytkownika przekazane w związku z rejestracją i utworzeniem za pomocą Serwisu konta indywidualnego w systemie Pomoc Techniczna Operatora: imię, nazwisko, adres e-mail.
2. Wszystkie przekazane nam dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli właśnie RODO oraz zgodnie z pozostałymi przepisami obowiązującego w Polsce prawa, w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych, w poniższych celach:
a) prawidłowego świadczenia Usługi – przez świadczenie Usługi rozumiemy w tym wypadku następujące działania Administratora: prowadzenie kont indywidualnych przypisanych do operatorów w rozumieniu Regulaminu, przesłanie wiadomości zwrotnej lub nawiązanie z Użytkownikiem kontaktu telefonicznego w odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Użytkownika za pomocą formularza dostępnego na stronie Serwisu, w szczególności dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych, oferty handlowej, współpracy z EVIO, wsparcia technicznego. Przystępując do korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz przekazując swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża tym samym wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług. W powyższym celu oraz w zakresie niezbędnym do jego realizacji będziemy przetwarzać dane przez czas niezbędny do świadczenia Usług;
b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w trakcie świadczenia Usług Administrator będzie przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego w stosunku do oferowanych Ci przez Administratora produktów i Usług;
c) spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – niektóre Twoje dane musimy przechowywać w celach wynikających z poszczególnych obowiązków nałożonych na Administratora przez prawo.
3. Dane przekazane w celu świadczenia Usługi są przekazane dobrowolnie jednak ich niepodanie uniemożliwia prawidłowe świadczenie Usługi.
4. W związku ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Serwisu możemy powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych innym odbiorcom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności z zakresu rachunkowości i księgowości, usług informatycznych, usług z zakresu promocji i marketingu. Przetwarzanie Twoich danych osobowych, przetwarzanych na rzecz i Administratora przez pracowników Administratora oraz osoby świadczące pracę na jego rzecz na podstawie innego stosunku, w tym stosunków cywilnoprawnych odbywa się w granicach upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w określonym celu i w ramach konkretnej czynności przetwarzania.
5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez cały okres niezbędny dla prawidłowego świadczenia Usług, a po ich zakończeniu w zakresie w jakim jest to niezbędne dla wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych. W szczególności dane przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie w celu uzyskania kontaktu i oferty EVIO, będą przechowywane jedynie w tym celu, tj. podjęcia kontaktu przez Administratora w celu przedstawienia odpowiedniej Oferty oraz w celu jej zarchiwizowania przez okres 24 miesięcy od dnia przesłania formularza.
6. Administrator zobowiązuje się do:
a) podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
b) przechowywania danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych w postaci, która nie pozwala na identyfikację osoby, której dane dotyczą;
c) przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych;
7. Administrator przetwarza dane osobowe i Informacje Poufne w sposób, o którym mowa w ust. 6pkt c) powyżej, w szczególności poprzez:
a) stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
b) dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienie;
c) zabezpieczanie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
d) prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki ochrony, o których mowa powyżej;
e) zapewnianie kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
f) prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych;
g) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu w jakim zostały przekazane Administratorowi.
8. Dane osobowe są przetwarzane w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora jedynie w zakresie i przez czas niezbędny do zrealizowania celu, tj.:
a) prowadzenia badań rynku i badań statystycznych dla potrzeb funkcjonowania Serwisu;
b) administrowania Serwisem, poprawy jego funkcjonalności i podniesienia jakości świadczonych Usług;
c) zwalczania oszustw i nadużyć mogących mieć miejsce podczas korzystania z Serwisu;
d) poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
- przy czym przetwarzanie w tych celach następuje wyłącznie przez czas w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowego świadczenia Usług.

§ 3 Zbieranie danych anonimowych

1. Administrator nie rejestruje żadnych prywatnych danych Użytkowników udostępnionych lub przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu.
2. W trakcie korzystania z Serwisu automatycznemu zarejestrowaniu podlegają wyłącznie informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, ilość i daty wizyt Użytkownika oraz historia aktywności w Serwisie. Wskazane dane mogą zostać wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Serwisu. Wskazane pliki nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych danych osobowych Użytkowników.
4. W większości znanych przeglądarek istnieje możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania cookies, jednakże w niektórych przypadkach może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności stron.
5. Szczegółowe zasady działania cookies reguluje Polityka cookies, dostępna na końcu strony.

§ 4 Uprawnienia Użytkownika

1. W każdym czasie możesz wycofać udzieloną nam zgodę na każdy z celów przetwarzania Twoich danych osobowych, na jaki została udzielona, przesyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres iod@evio.com.
2. W każdym czasie przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz też prawo do żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora. Użytkownik może realizować uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, przesyłając Administratorowi żądanie o odpowiedniej treści za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres iod@evio.com.
3. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Pytania, uwagi lub skargi dotyczące Polityki Prywatności, danych osobowych lub jakiejkolwiek części Serwisu, należy kierować na adres iod@evio.com.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 26.05.2018 roku.
2. Administrator może zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to niezbędne w celu podwyższenia jakości oferowanych Usług, dostosowania jej postanowień do nowych lub zmienionych funkcjonalności Serwisu oraz o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
3. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności stosuje się przepisy RODO oraz inne powszechnie obowiązujące na terytorium RP przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Polityka plików cookies


Informujemy, że w naszym serwisie stosowane są pliki cookies. Wykorzystuje pliki typu cookies w celu dostosowania zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te będą zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia korzystania z serwisu.

Jeśli nie życzysz sobie, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak dokonania zmian ustawień przeglądarki internetowej w celu zablokowania zapisywania plików cookies będzie jednoznaczny z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zawierają zwykle nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Wykorzystujemy pliki typu cookies w celu dostosowania zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Pozwalają one ocenić, jakie są upodobania użytkowników i jak można ulepszyć stronę internetową dla użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w serwisie evio.pl w celu:

1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Jak wyłączyć pliki cookies?

W przeglądarce Mozilla Firefox
W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje", następnie zakładkę "Prywatność". W przeglądarce masz możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe", a w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności.
W przeglądarce Google Chrome
W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania".
W przeglądarce Opera
Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać "Ustawienia", a następnie „Wyczyść historię przeglądania".
W przeglądarce Apple Safari
W menu "Safari" należy wybrać "Preferencje", następnie zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookies.

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że z EVIO Polska Sp. z o.o. oraz „EVIO” Sp. z o.o. („Spółki”) wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Poniżej wskazujemy dane Inspektora Ochrony Danych powołanego w obu Spółkach do którego mogą być kierowane zapytania i zgłaszane żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Marta Heród
adres e-mail: iod@evio.pl

Nasze strony wykorzystują pliki cookies w celu poprawienia jakości usług. Pozostając na stronie akceptujesz naszą politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close